TKB Hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 28/9/2018