Thời khóa biểu Hệ chính quy, Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/9/2018

  1. Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 – K59 thực hiện từ ngày 14/9/2018.
  2. Thời khóa biểu Hệ chính quy K60 thực hiện từ ngày 17/9/2018.
  3. Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục Tiểu học K60 (hệ Liên thông đào tạo theo hình thức chính quy) thực hiện từ ngày 17/9/2018.
  4. Tu 14.9.2018.K59
  5. Tu 17.9.2018.K60
  6. TKB Cao đẳng Khóa 60
  7. TKB Đại học Khóa 60