Lịch học Liên thông, văn bằng 2 từ ngày 22/02/2019