Hoạt động hưởng ứng Nhày Chủ nhật xanh và phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, giảm túi ni lông và rác thải nhựa. Ngày 31.5.2020 Đoàn trường đã huy động gần 300 ĐVTN tham gia làm vệ sinh khuôn viên trường, thu gom rác thải nhựa và túi ni lông. Đây là lần thứ ba trong tháng Đoàn trường tổ chức hoạt động làm vệ sinh, thu gom rác thải nhằm tạo môi trường học tập thông thoáng và sạch sẽ cho việc dạy và học.