Ban giám hiệu

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Giám hiệu

1. PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chức danh Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GD&ĐT và trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

– Quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Quảng Bình, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình.

– Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quản trị thiết bị, công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật, công tác thanh tra – pháp chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị Trang thông tin điện tử Trường.

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản lý đầu tư, Trung tâm Học liệu, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ, Viện Nông nghiệp-Môi trường,

– Phụ trách Đề án, Dự án của Nhà trường;

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. TS. Bùi Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Phó Hiệu trưởng phụ trách chức danh Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác tuyển sinh; Khoa học công nghệ và đối ngoại; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Ban đảm bảo an ninh trật tự trường học, Ban Chỉ huy quân sự Trường và công tác đoàn thể.

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng, Khoa Luật, Khoa Sư phạm, Khoa Kinh tế-Du lịch, Trung tâm Thông tin – Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trung tâm nghiên cứu ASEAN, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

– Trực tiếp phụ trách các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức.

– Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách chức danh Hiệu trưởng phân công;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Hiệu trưởng phụ trách chức danh Hiệu trưởng ủy quyền;

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Đào tạo.