Tháng Một 10, 2022

Day

Thực hiện công văn số 3090/BGDĐT – GDQPAN ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình theo hướng tự chủ. Sáng ngày 9 tháng 01 năm...