Thời khóa biểu học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 60

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 60

Môn: Giáo dục quốc phòng và An ninh

 

HỌC PHẦN 1: ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

(Thực hiện từ ngày 04/9/2018 – 14/9/2018)

(Buổi sáng: Từ 7h00 – 10h30)