Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học Trẻ QBU” lần thứ IV Năm học 2019 – 2020