Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sinh viên sáng tạo lần thứ VII – năm học 2019 – 2020