Kế hoạch Khoa học trẻ QBU lần III và Sinh viên sáng tạo lần VI(năm học 2018-2019)