Kế hoạch khảo sát Tin học, Ngoại ngữ, Thể lực của sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018