Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 thực hiện từ ngày 17/8/2018