Báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học 2011-2012

8/24/2011 9:49:07 AM

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học giáo dục mầm non và thiết bị dạy học cấp Tiểu học, THCS và THPT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Để tổng hợp về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho năm học mới 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả đầu tư cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học tại địa phương (tính đến thời điểm 20/8/2011) theo mẫu đính kèm.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/8/2011:

- Bằng Fax theo số 0438.693942 hoặc bằng thư điện tử theo địa chỉ pdnam@moet.edu.vn(chuyển trước).

- Bằng đường công văn theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 49 - Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội)./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, KHTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.


 
 
 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Phó trưởng ban thường trực BCĐ công tác TBGD
phục vụ đổi mới Chương trình GDPT)

Đã kí
   
Phạm Ngọc Phương

Những tệp tin đính kèm:
Các tin khác: