Góp ý Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT

8/24/2011 9:39:21 AM

ính gửi:

 - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
 - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Căn cứ kết quả các đợt rà soát, đánh giá định kì về chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo, các tổ chức xã hội, các cá nhân trên các phương tiện thông tin và đề xuất của các sở GDĐT, Bộ GDĐT dự thảo tài liệu Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo hướng tinh giảmnhằm nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện thực tế.

Để hoàn thiện tài liệu, Bộ GDĐT trân trọng đề nghị các sở GDĐT, các tổ chức xã hội và cá nhân góp ý cho bản dự thảo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học(mục tiêu, thời gian, nội dung trong file đính kèm).

Các góp ý liên quan đến cấp Tiểu học xin gửi về địa chỉ:

Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email:vugdth@moet.edu.vn;

Liên quan đến cấp THCS, THPT xin gửi về địa chỉ:

Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và gửi qua địa chỉ email:vugdtrh@moet.edu.vn

Bộ GDĐT trân trọng cám ơn ý kiến góp ý của các tổ chức xã hội và cá nhân./.                                                              

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng: (để b/cáo)
- TT
 Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
 
Đã kí

Lê Tiến Thành

Những tệp tin đính kèm:
Các tin khác: