Quy định

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban

12/20/2016 8:48:56 AM

Ban hành kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

11/1/2016 2:23:31 PM

Ngày 22/9/2015, Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quyết định số 1488/QĐ-ĐHQB về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHQB...

Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

10/27/2016 1:36:12 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 1283/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành và thay thế Quy định về đào tạo, vồi dưỡng cán bộ, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-ĐHQB ngày 21 tháng 5 năm 2012.

Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Trường Đại học Quảng Bình

8/30/2016 1:52:52 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-ĐHQB ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1270/QĐ-ĐHQB ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn

Quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trường ĐHQB

3/21/2016 10:10:34 AM

Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-ĐHQB ngày 01/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 120/QĐ-ĐHQB ngày 17/01/2013...

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình