Văn bản cấp Trường

Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức

7/3/2018 3:22:48 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 1196/QĐ-ĐHQB ngày 28 tháng 6 năm 2018

Quy đinh nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn và Phó trưởng bộ môn

6/19/2017 2:00:25 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Quy chế Làm việc của Trường ĐHQB

6/5/2017 2:10:15 PM

Ngày 25/5/2017, Hiệu trưởng ký ban hành Quyết định số 911/QĐ-ĐHQB ban hành Quy chế Làm việc của Trường ĐHQB. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Trường Đại học Quảng Bình

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban

12/20/2016 8:48:56 AM

Ban hành kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình