Văn bản cấp Tỉnh

Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020

4/23/2018 8:56:01 AM

Đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình

Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

9/20/2017 10:23:14 AM

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định thành lập Hội đồng trường của Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

9/18/2017 11:16:51 AM

Hội đồng trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình

Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

9/18/2017 11:08:10 AM

Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình