Nội quy - Quy định

Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Quản trị mạng.

10/28/2016 3:19:22 PM

Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ của bộ phận Quản trị mạng. Phòng Quản trị xin tham mưu cho Nhà trường về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị mạng như sau:

Văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng Internet trong toàn Trường

10/28/2016 3:16:40 PM

Văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng Internet trong toàn Trường Phòng Quản trị xin tham mưu cho nhà trường về văn bản quy định và hướng dẫn sử dụng máy tính và mạng internet trong Nhà trường.

Quy định điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình

9/28/2016 11:16:35 AM

Quy định điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình Văn bản này quy định về điều động, thanh lý tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình.

Quy chế quản lý tài chính

9/28/2016 11:12:48 AM

Quy chế quản lý tài chính Văn bản này quy định nguyên tắc, quy trình ban hành và quản lý nội dung, mức thu, chi. Lập dự toán hàng năm.

Quy trình mua sắm tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình

9/28/2016 11:06:55 AM

Quy trình mua sắm tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình Văn bản này quy định Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, phương thức mua sắm tài sản,đấu thầu. Phương thức lập kế hoạch mua sắm tài sản trên dưới 100 triệu đồng.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình