GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức

7/26/2017 9:02:45 AM

Cơ cấu tổ chức Tổng biên chế của Phòng là 11 người, trong đó có 03 Tiến sỹ, 01 giảng viên chính, 02 thạc sỹ, 02 đang học cao học và 04 cử nhân.

Giới thiệu về Phòng Đào tạo

12/24/2014 2:16:02 PM

Giới thiệu về Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình có Chức năng và nhiệm vụ chính sau:

Các hệ đào tạo

12/24/2014 11:13:20 AM

Các hệ đào tạo Nhà trường có các hệ đào tạo: 1. CHÍNH QUY TẬP TRUNG 2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY) 3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC) 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình