Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

12/7/2016 9:43:06 PM

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Được quy định tại Mục 5, Chương II Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ngày 22/11/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Trường ĐHQB...

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình