Phòng chống tham nhũng

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

1/6/2017 9:31:23 AM

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 Ngày 03/01/2017, Hiệu trưởng đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nhằm Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế góp phần từng bước đẩy lùi tham nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường...

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/13/2016 9:04:39 PM

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Để nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/12/2016, Trường ĐHQB đã có Công văn số 3407/ĐHQB-TTrPC nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy...

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014

12/12/2016 11:14:49 AM

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 Sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (gọi tắt là Đề án 137) đến nay đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình