Văn bản

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

11/20/2017 2:43:45 PM

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình Quyết định số 2734/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 9 năm 2016 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

Quy định về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

7/26/2017 10:50:11 AM

Quy định về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình Quyết định số 2241/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định về Sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHQB

Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án

10/6/2016 2:32:52 PM

Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án Quyết định số 952/QĐ-ĐHQB ngày 01/6/2016 về Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình