Bản tin

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018

8/7/2017 3:00:10 PM

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ của đơn vị trong năm học 2017-2018. Nội dung kế hoạch bao gồm:

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019

7/28/2017 2:42:32 PM

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019 Thực hiện Công văn số 274/SKHCN-QLKH ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông báo kê khai giờ NCKH năm học 2016-2017

6/5/2017 4:19:04 PM

Thông báo kê khai giờ NCKH năm học 2016-2017 Để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2016-2017, phòng QLKH&HTQT đề nghị giảng viên kê khai kết quả NCKH theo hướng dẫn sau :

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ

3/23/2017 10:11:02 AM

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ và chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ sau tiến sĩ Ngày 27/2/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã phê duyệt Quyết định số 234/QĐ - VHL v/v Ban hành Quy định quản lý Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017)

3/3/2017 8:36:08 AM

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) Căn cứ Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HTSTKT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ban Tổ chức Hội thi; nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ, giảng viên và sinh viên, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường thông báo đến các đơn vị, cán bộ giảng viên và toàn thể sinh viên tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) với các nội dung cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình