Thời khóa biểu

TKB Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (VB2)

5/10/2017 9:34:59 AM

TKB Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (VB2) Lớp đặt tại TT GD - DN huyện Tuyên Hóa.

TKB Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (VB2)

5/10/2017 9:33:04 AM

TKB Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (VB2) Lớp đặt tại TT GD - DN huyện Quảng Ninh.

TKB Lớp CĐGD Mầm non K57

5/10/2017 9:31:21 AM

TKB Lớp CĐGD Mầm non K57 Lớp đặt tại TT GD - DN huyện Quảng Ninh.

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K58 (LT từ CĐ)

5/10/2017 9:29:00 AM

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K58 (LT từ CĐ) Lớp đặt tại Trường TCN số 9.

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K58 (LT từ TCCN)

5/10/2017 9:27:38 AM

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K58 (LT từ TCCN) Lớp đặt Trường TCN số 9.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình