Kế hoạch thi

KH Vv Tổ chức thi học kỳ III, Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

3/3/2017 10:04:23 AM

KH Vv Tổ chức thi học kỳ III, Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch. Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ CĐ) (đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Ninh)

2/28/2017 8:28:02 AM

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ CĐ) (đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Ninh) Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học khóa 57 (LT từ trình độ CĐ), đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Ninh.

KH Thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K55 (Khóa tuyển sinh năm 2013) hệ LT từ trình độ TCCN, hình thức VLVH

12/29/2016 4:27:37 PM

KH Thi tốt nghiệp lớp Đại học Kế toán K55 (Khóa tuyển sinh năm 2013) hệ LT từ trình độ TCCN, hình thức VLVH	 Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp.

KH Tổ chức thi kết thúc học phần, lớp hệ LT, Văn bằng 2 theo hình thức VLVH (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa)

12/29/2016 4:19:56 PM

KH Tổ chức thi kết thúc học phần, lớp hệ LT, Văn bằng 2 theo hình thức VLVH (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Tuyên Hóa)	Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần.

KH Tổ chức thi học kỳ, lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (văn bằng hai) (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Minh Hóa)

12/29/2016 4:15:00 PM

KH Tổ chức thi học kỳ, lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (văn bằng hai) (đặt tại Trung tâm GD - DN huyện Minh Hóa)	 Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng 2 hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ,lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 (Văn bằng 2), đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình