Giới thiệu

Giới thiệu chung

7/31/2017 9:21:12 AM

Giới thiệu chung Khoa Khoa học Tự nhiên có tiền thân là Khoa Toán - Tin được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHQB, ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2008. Ngày 15 tháng 08 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ra Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB về việc sáp nhập giảng viên bộ môn Toán thuộc Khoa Toán - Tin và giảng viên các bộ môn Vật lí, Hoá học thuộc Khoa Tự nhiên - Kĩ thuật thành Khoa Khoa học Tự nhiên.

Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN

7/7/2017 7:40:56 AM

Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa KHTN Khoa KHTN có 27 CBGV, trong đó có 02 PGS, 05 TS, 11 NCS và 09 ThS. Ban lãnh đạo khoa KHTN gồm trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa. Giúp việc cho Ban lãnh đạo khoa có 01 văn thư và 01 giáo vụ.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình