Giới thiệu

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH

1/17/2013 4:12:52 PM

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH - Căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Căn cứ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quảng Bình khoá IX, nhiệm kỳ 2012 - 2014, Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình