Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018

10/13/2017 4:49:31 PM

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018 Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018

8/7/2017 3:00:10 PM

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018 Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ của đơn vị trong năm học 2017-2018. Nội dung kế hoạch bao gồm:

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019

7/28/2017 2:42:32 PM

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019 Thực hiện Công văn số 274/SKHCN-QLKH ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình