Văn bản cấp

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ khoa học trẻ lần thứ nhất

1/10/2013 3:01:59 PM

               UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                   CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNGBÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          

       Số:            /TB-ĐHQB                                      Quảng Bình, ngày     tháng   năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ khoa học trẻ lần thứ nhất

 

         Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013; chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2013), Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ khoa học trẻ lần thứ nhất.

1. Mục đích

Tạo điều kiện để các cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu mới về khoa học; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm,hợp tác trong nghiên cứu khoa học; góp phần nâng cao trình độ đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Nội dung

- Báo cáo các kết quả nghiên cứu mới của các cán bộ, giảng viên.

- Trao đổi, thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.

3. Thành phần: Cán bộ giảng viên trẻ (dưới 40 tuổi) trong trường; khuyến khích các cán bộ, giảng viên trẻ đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài gửi bài tham dự.

Ban Tổ chức Hội nghị rất mong muốn các cán bộ giảng viên công tác lâu năm có kinh nghiệm cùng cộng tác nghiên cứu để đứng tên chung công trình với cán bộ trẻ.

Kính mời các đ/c trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; trưởng bộ môn cùng tham dự.

4. Thời gian: 01 buổi, dự kiến tổ chức vào ngày thứ Bảy (16/3/2013).

5. Số lượng báo cáo: Mỗi khoa ít nhất 1 – 2 báo cáo (do Trưởng khoa đề nghị).

6. Thể lệ, thời hạn vàđịa chỉ gửi báo cáo

6.1. Thể lệ gửi báo cáo

- Báo cáo được trình bày dưới dạng bài báo khoa học, tối đa 10 trang A4; bằng tiếng Việt (font Times New Roman;size13; line spacing1,3; left 3,5cm - right 2,0 cm-top 2,0 cm - bottom 2,0 cm).Các báo cáo cần có tóm tắt bằng tiếng Anh (5-10 dòng). Tiêu đề của báo cáo in đậm, size15; dưới tiêu đề ghi rõ họ tên, điện thoại, email của tác giả để liên hệ.

- Địa chỉ gửi bài: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình hoặc qua email: vanducmt@gmail.com.

- Báo cáo khoa học sẽ được biên tập và in Kỷ yếu. Sau hội nghị, Nhà trường sẽ lựa chọn các báo cáo có chất lượng để đăng trên Tạp chí khoa học.

6.2. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01/3/2013.

Hội nghị cán bộ khoa học trẻ lần thứ nhất là một hoạt động khoa học công nghệ rất có ý nghĩa. Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trẻ tích cực chuẩn bị,gửi báo cáo và tham dự.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua điện thoại: 052. 3819333 hoặc      

        ThS.Lương Văn Đức – DĐ: 01663871696; Email: vanducmt@gmail.com

Nơinhận:                                                                               TM.BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

- Ban giám hiệu;                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị;

- Đăng trên Website của Trường;

- Lưu VT; QLKH-HTQT.                                                                                        Lê Thị Hoài Thu                                                        

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình