Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 12

2/27/2017 2:30:13 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 12

1

Lê Thị Thu Phương,

Phan Nữ Ý Anh

Trường Đại học Quảng Bình

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG TẠI CHI NHÁNH LÂM TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Tóm tắt.  Công nghệ GIS và Viễn thám hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, đặc biệt trong Lâm nghiệp. Kết quả bài báo đã ứng dụng các thuật toán phân tích trong GIS và Viễn thám như cập nhật dữ liệu, bình sai, truy vấn, chọn vùng nghiên cứu, chọn mẫu, phân loại có kiểm định, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác Điều chế rừng, kết quả thu được 1). Bản đồ hiện trạng rừng; 2). Mối quan hệ giữa độ cao, độ dốc với nhân tố điều tra; 3). Xây dựng mô hình rừng ổn định cho trạng thái rừng giàu trong GIS.

Từ khóa: Điều chế rừng; Gis; viễn thám; mô hình rừng ổn định

2

Phan Văn Thành,

Trần Ngọc Thùy Dung

Trường Đại học Quảng Bình

MÔ HÌNH DỰ BÁO XÁM GM (1, 1) VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TRÊN MICROSOFT EXCEL

 

Tóm tắt. Để hỗ trợ tốt trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, nghiên cứu này giới thiệu tổng quan về mô hình dự báo Xám GM (1, 1) và hướng dẫn cách sử dụng Microsoft Excel để mô phỏng mô hình dự báo trên. Để minh họa trực quan, sinh động cho phương pháp tính toán này, bài viết sử dụng doanh thu ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 làm ví dụ. Kết quả nghiên cứu không chỉ là tài liệu hướng dẫn bổ ích cho giảng viên, sinh viên mà còn bổ sung thêm phương pháp luận mới bên cạnh các phương pháp đã có cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách.

Từ khóa: GM (1, 1); nghiên cứu khoa học; mô hình dự báo Xám; Microsoft Excel

3

Phan Trọng Tiến

Trường Đại học Quảng Bình

 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ   ĐẠO HÀM VÀ DƯỚI VI PHÂN

Tóm tắt. Bài viết trình bày mối quan hệ giữa các đạo hàm; các đạo hàm quen thuộc, chỉ ra các ví dụ về hàm khả vi theo đạo hàm này nhưng không khả vi theo đạo hàm khác, các tính chất của dưới vi phân nhớt.

Từ khóa: khả vi, dưới vi phân nhớt, trên vi phân nhớt

4

Nguyễn Phương Văn          

Trường Đại học Quảng Bình

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHE BÓNG, HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI SẾN TRUNG (HOMALIUM HAINANENSE) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Sến trung (Homalium hainanense) không những là loài cây bản địa có giá trị về gỗ, tạo cảnh quan mà còn được sử dụng để trồng rừngphục hồi rừng tự nhiên [1]. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang thực hiện các chương trìnhdự án Lâm nghiệp về trồng rừng, phục hồi rừng bằng việc lựa chọn các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện lập địa của địa phương. Nghiên cứu thực nghiệm cho kết quả như sau: độ che bóng không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của loài Sến trung ở giai đoạn vườn ươm, trong khi hỗn hợp ruột bầu lại có ảnh hưởng, cụ thể: bón phân super lân có hàm lượng 3 hoặc 4% cho sinh trưởng chiều cao và đường kinh gốc tốt nhất; phân chuồng hoai có tỷ lệ 10% hoặc 20% sẽ có tác động đến sinh trưởng chiều cao, tỷ lệ phân chuồng hoai 20% hoặc 30% cho sinh trưởng đường kính gốc tốt nhất của Sến trung. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp kỹ thuật tác động vào các mô hình sản xuất giống loài Sến trung phục vụ công tác trồng rừng và phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Từ khóa: Ảnh hưởng phân bón; độ che bóng; giá thể; cây Sến trung.

5

Lê Thị Thúy Mai

Học viện Quản lý giáo dục Hà Nội

 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Quản lý dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được tham gia vào các hoạt động khác nhau trong môi trường thực tế hoặc môi trường giả định với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó giúp học sinh chủ động, tích cực giải quyết các nhiệm vụ học tập, hiểu sâu kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, phảm chất nhân cách phát huy tiềm năng sáng tạo đa dạng của cá nhân học sinh. Từ thực tiễn công tác, kết hợp nghiên cứu khoa học quản lý, bài viết này trình bày một số biện pháp quản lý hoạt động quản lý dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Tiểu học Đồng Sơn,Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Từ khóa: Trải nghiệm sáng tạo; dạy học, quản lý, quản lý dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo.

6

Trần Thị Mỹ Ngọc

Trường Đại học Quảng Bình

 

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI  TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Tóm tắt. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người anh hùng dân tộc mà còn là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả. Trong tình yêu dành cho nhân dân và nhân loại, Người dành những tình cảm đặc biệt cho phụ nữ Việt Nam. Thấu hiểu đặc điểm của xã hội phương Đông vốn“trọng nam, khinh nữ”, quan tâm đến phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh.

Người luôn khẳng định ưu thế, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam và quyền bình đẳng về mọi mặt của người phụ nữ trong chế độ mới. Xây dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập đỏi hỏi sự chung vai gánh vác của toàn thể nhân dân trong đó có lực lượng lao động nữ. Mức độ bình đẳng giới còn là chỉ số về một xã hội văn minh. Do vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới góp phần gợi mở nhiều vấn đề trong chủ trương, chính sách để phát huy sức mạnh của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Từ khóa: Bình đẳng giới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng.

7

Huỳnh Tấn Nguyên

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Nguyễn Văn Lượng

Trường Trung cấp Nghề số 9 Quảng Bình

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Tóm tắt. Nghiên cứu này ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Việt Nam trong quý 2 năm 2016. Số liệu được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn tháng 1/2010 đến tháng 03/2016 và được xử lý bằng phần mềm Eviews 6. Kết quả cho thấy mô hình ARIMA(2,1,1) là thích hợp cho việc dự báo. Kết quả dự báo CPI quý 2 năm 2016 lần lượt là: 159.5409%, 159.5447%, 159.5476%. Các nhà làm chính sách, các doanh nghiệp có thể sử dụng công cụ này cho công tác dự báo, hoạch định, và lập kế hoạch. Hạn chế của nghiên cứu này là chưa so sánh kết quả của các phương pháp dự báo khác nhau, do đó cần được nghiên cứu sâu hơn.

Từ khoá: Dự báo, CPI, ARIMA, phương sai

8

Trần Hữu Phong

Trường Đại học Sư Phạm Huế

Hà Thị Sao

Trường Đại học Sư phạm Huế

TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 10

 

Tóm tắt. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng “phát triển năng lực người học”, dạy học nêu vấn đề đóng vị trí quan trọng đặc biệt trong việc phát triển tư duy, khả năng tích cực hóa mạnh mẽ các hoạt động học tập sáng tạo của người học. Các nội dung kiến thức về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật giúp học sinh phát triển tư duy logic, năng lực sử dụng ngôn ngữ cá nhân đúng chuẩn phong cách ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy, tổ chức dạy học thông qua việc tạo tình huống có vấn đề trong các giờ phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ở chương trình Ngữ văn 10 được xem là một giải pháp hiện thực hóa mục tiêu “phát triển năng lực học sinh”.

Từ khóa: Nghệ thuật dạy học, năng lực học sinh, văn học.

9

Nguyễn Khắc Thái

Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình

 

QUẢNG BÌNH – MỘT VÙNG VĂN HÓA ĐA SẮC MÀU

Tóm tắt. Văn hóa là “hồn cốt” của một vùng quê, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn và khoa học về văn hóa là cơ sở cần thiết để phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị to lớn ấy.

Bài viết phân tích và gợi mở một số vấn đề về văn hóa Quảng Bình qua những “sắc màu” rất độc đáo, đa dạng và phong phú.

Từ khóa. Văn hóa, danh nhân Quảng Bình, lịch sử Quảng Bình.

10

Nguyễn Thọ Phước Thảo

Đại học Quảng Bình

 

NHỮNG LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP CỦA

 SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Phát âm là một kỹ năng quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phát âm sai vẫn đang là một trở ngại lớn đối với sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Đại học Quảng Bình nói riêng trong quá trình học tiếng Anh. Nhiều sinh viên cảm thấy ái ngại khi nói tiếng Anh cũng như gặp khó khăn trong việc nghe hiểu chỉ vì  phát âm không chính xác. Trong bài viết này, tác giả nêu rõ kết quả nghiên cứu về lỗi phát âm của 100 sinh viên không chuyên ngữ hệ đại học và cao đẳng tại Trường Đại học Quảng Bình. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả phân tích các nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp khắc phục vấn đề này.

Từ khóa: Phát âm, lỗi phát âm, âm

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình