Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tham dự Hội thảo khoa học "Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo"

3/13/2017 3:11:41 PM

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) đang diễn ra như vũ bão và ở quy mô toàn cầu, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhân dịp GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành - Đại học Bách khoa Wroclaw (Ba Lan) về Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Giáo sư tổ chức Hội thảo khoa học “Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo”.

            UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    T   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 345/TB-ĐHQB                                                                                                           Quảng Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Hội thảo khoa học "Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo"

 

Kính gửi:   Các lớp cao học khóa 34 - Trường Đại học Bách khoa – ĐH ĐN

                                         (tại Trường Đại học Quảng Bình)                    

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0) đang diễn ra như vũ bão và ở quy mô toàn cầu, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến nền kinh tế của mỗi quốc gia. Nhằm giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhân dịp GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành - Đại học Bách khoa Wroclaw (Ba Lan) về Việt Nam, Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Giáo sư tổ chức Hội thảo khoa học “Industry 4.0 và Trí tuệ nhân tạo”.

Thời gian: 8h00 – 11h00 ngày 27 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường B3, Trường Đại học Quảng Bình

Đây là hoạt động khoa học bổ ích giúp anh chị em học viên cao học không chỉ cập nhật kiến thức về Trí tuệ nhân tạo và Industy 4.0 – xu hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới trên thế giới, mà còn là cơ hội để các học viên cao học gặp gỡ các nhà khoa học, trao đổi các vấn đề về học thuật cũng như các vấn đề  ứng dụng trong lĩnh vực công tác của mình.

Kính đề nghị các anh/chị học viên sắp xếp thời gian đến tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Thông qua Ban cán sự các lớp cao học khóa 34, Nhà trường xin kính mời cán bộ trong các cơ quan/đơn vị trong tỉnh quan tâm đến chủ đề Hội thảo tham dự.

Danh sách đăng ký tham dự gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình (qua email:

nhungnguyenqbuni@gmail.com) trước ngày 20/3/2017.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                 Đã ký

TS. Lê Thị Hoài Thu

 

 

 

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình