Văn bản cấp Trường

Quy đinh nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn và Phó trưởng bộ môn

6/19/2017 2:00:25 PM

Ban hành kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình