Quản lý LHS nước ngoài

Danh sách LHS Lào khoá 58

3/2/2017 9:04:56 AM

Khóa 58 (tự túc)

 

 

 

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Tỉnh

Ngành học

Hộ chiếu

1

Bongsouvandy Toum

15/04/1995

Khammouane

Luật

P 1590815

2

Sipaseuth Deng

10/6/1996

Sayaboury

QTKD

P 1596675

3

Sibounheuang Donevilay

18/10/1996

Khammouane

QLTNMT

P 1580070

4

Thongsavath Thienxay

3/2/1996

Savannakhet

Luật

P 1582312

5

Pannilanh Khotamy

21/07/1996

Savannakhet

QTKD

P 1583202

6

Phothilath Mimee

11/12/1996

Xiengkhouang

CNTT

P 1603331

7

Ketnoulath Ky

7/7/1996

Savannakhet

CNTT

P 1605018

8

Sengphachanh Souphanit

24/12/1996

Savannakhet

Luật

P 0906388

9

Saengsavang Souksavath

9/3/1997

Champassak

Luật

P1547198

10

Chanthavong Vongphet

3/30/1995

Xiengkhouang

Luật

P 1622116

11

Maokhamphiou Phetphailin

12/8/1997

Khammouane

CNTT

P 1221581

Khóa 58 (thỏa thuận) 

 

 

12

Xayxongded Chitchamsay

9/3/1997

Savannakhet

SP Toán

P 1598911

13

Keomany Led

12/2/1996

Savannakhet

QTKD

P 1586763

14

Khounthahoungsy Hoykham

10/3/1997

Savannakhet

QTKD

P 1598043

15

Ounthanabath Phetlakhone

7/11/1997

Savannakhet

CNTT

P 1593145

16

Xaysongkham Deleng

1/1/1995

Savannakhet

Luật

P 1594016

17

Nanthavongsa Noutnaly

1/31/1995

Savannakhet

Ngôn Ngữ Anh

P 1592643

18

Chansina Chandokkeo

10/10/1997

Savannakhet

QTKD

P 1608861

19

Nammounty Sinthaly

9/8/1995

Savannakhet

Luật

P 1383029

20

Xayasane Phiboun

4/16/1998

Savannakhet

Luật

P 1592930

21

Xayyabuasy Phonesavanh

4/8/1996

Savannakhet

Luật

P 1603933

22

Khamsavath Khouankeo

10/27/1996

Savannakhet

QLTNMT

P 1587592

23

Souvannasane Lamngeune

10/24/1996

Savannakhet

Luật

P 1593625

24

Vilayheuang Ekalath

1/7/1998

Vientiane P

QTKD

P 1595395

25

Manatham Sakhon

4/8/1993

Khammouane

CNTT

P 1624037

26

Chanthathep Phet Outhai

1/14/1997

Khammouane

CNTT

P 1631230

27

Sitaphonexay Phaichit

2/23/1998

Khammouane

QTKD

P 0780777

28

Saisamone Lakky

1/11/1997

Khammouane

CNTT

P 1593937

29

Vinamxai Pankham

2/6/1997

Khammouane

Luật

P 1605934

30

Khotphouthone Khounmy

6/1/1996

Khammouane

SP Hóa

P 1631938

31

Pranikay Nilavanh

6/24/1997

Khammouane

QLTNMT

P 1609100

32

Taichansavang Lamphachanh

12/23/1996

Khammouane

SP Hóa

P 1627101

33

Xayavong Yingnhong

4/16/1995

Khammouane

CNTT

P 1627441

34

Chanthavy Saysamone

5/7/1995

Borikhamxay

Luật

P 1624639

35

Nongbounlome Khamhieng

9/29/1996

Khammouane

Luật

P 1631572

36

Bouthavong Hatsady

8/8/1996

Khammouane

CNTT

P 1593934

37

Chouanglasy Kanyathone

11/3/1997

Khammouane

Ngôn Ngữ Anh

P 0792626

38

Saynhathep Sokxay

11/2/1996

Savannakhet

QLTNMT

P 1636075

39

Chomemounty Chenchila

15/05/1996

Savannakhet

Luật

P 1579025

40

Phanthavong Sihalath

11/4/1997

Savannakhet

Luật

P 1589171

41

Sidavone Phoutmany

22/05/1996

Vientiane

CNTT

P 1069245

 

Danh sách này gồm có 41 LHS./.

 

 

 

 

TVDB ( hợp tác)

 

 

 

 

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Giới tính

Hộ chiếu

 

1

Douangchantha Souphaphone

11/5/1997

Savannakhet

P 1780728

 

2

Sengvilay Lomphachanh

3/10/1993

Savannakhet

P 1797558

 

3

Savanchandy Soudalay

9/19/1997

Savannakhet

P 1788317

 

4

Douaangsomphou Moukda

4/11/1998

Savannakhet

P 1808672

 

5

Tanbaikham Souksavanh

8/28/1998

Savannakhet

P 1793989

 

6

Saylivong Khouanchai

2/5/1998

Savannakhet

P 1801898

 

7

Phathithak Amphaiphone

11/21/1997

Savannakhet

P 1801888

 

8

Phosalath Inthanongsin

4/3/1999

Savannakhet

P 1816963

 

9

Sonexaysitthideth Khamphy

12/30/1997

Savannakhet

P 1765839

 

10

Xaiyalin Santisouk

5/10/1997

Savannakhet

P 1827916

 

11

Saysongkham Saysana

2/8/1997

Savannakhet

P 1808978

 

12

Phomvongsa Tee

5/17/1997

Savannakhet

P 1813194

 

13

Bouatiphan Pouky

11/28/1998

Champassak

P 1819465

 

14

Chansavath Khantavanh

3/9/2000

Champassak

P 1587524

 

15

Thoumphala Khonsavanh

5/27/1998

Champassak

P 1272360

 

16

Inthaphanh Somxay

9/10/1996

Khammouane

P 1829878

 

17

Vongmanivanh Sitthixay

12/18/1998

Khammouane

P 1783439

 

18

Santixay Malayphone

11/2/1998

Khammouane

P 1044769

 

19

Vanmany Soysouda

1/6/1998

Khammouane

PA 0009465

 

20

Boutchaleun Athittiya

2/10/1999

Khammouane

P 1254522

 

21

Homemany Thounchai

10/23/1998

Khammouane 

PA 0011874

 

22

Hommany Nilamith

1/4/1998

Khammouane

PA 0007212

 

23

Soulivong Linda

10/22/1998

Khammouane

PA 0012487

 

24

Khounsombath Phonesavanh

2/5/1997

Khammouane

PA 0012495

 

25

Phoummathep Binla

6/19/1997

Khammouane

P 1822178

 

26

Vongsakhamphouy Khaimoukda

4/18/1999

Khammouane

P 1805935

 

27

Boliboun Tingkham

10/22/1998

Khammouane

P1798868

 

28

Vannabouathong Douaboupha

12/28/1998

Khammouane

P 17939727

 

29

Chanthamixai Xailuexa

3/12/1998

Khammouane

PA 0012907

 

30

Thammavong Soukdaphone

11/1/1996

Khammouane

P 1782190

 

31

Sousengthay Phimmasone

12/12/1997

Khammouane

P 1296277

 

32

Sousengthay Phameelar

6/4/1998

Khammouane

P 1798777

 

33

Maisattham Thammachanh

12/22/1998

Khammouane

P 1827332

 

34

Vongvilath Khampaseuth

5/22/1999

Khammouane

P 1769735

 

35

Dengdaravong Santi

3/8/1999

 

PA 0014475

 

36

Kongsadeth Oumaphone

5/6/1997

Khammouane

P 1612355

 

37

Baisysouphanh Phatchay

12/5/1988

Khammouane

S 0061830

 

38

Keokanya Manivone

1/19/1991

Khammouane

S 0061829

 

phòng QLKH-HTQT

Các Tin đã đăng

  Danh sách LHS Lào khoá 57 3/2/2017 9:03:10 AM
  Danh sách LHS Lào khoá 56 3/2/2017 9:01:25 AM
  Danh sách LHS Lào khoá 55 3/2/2017 8:58:37 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình