Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 5/2018

5/7/2018 8:39:54 AM

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL đến viên chức, người lao động, người học trong tháng 5/2018 như sau:

- Tổ chức hội nghị (hoặc lồng ghép với cuộc họp đơn vị định kỳ hàng tháng) thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

- Tiếp tục uyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị;  Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn nêu tại Công văn hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, PGDPL tháng 4/2018 của Trường ĐHQB.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng mới ban hành phù hợp với từng nhóm đối tượng:

+ Quyết định số 809/QĐ-ĐHQB ngày 27/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động  của Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật;

+ Quyết định số 815/QĐ-ĐHQB ngày 02/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường ĐHQB;

+ Quyết định số 819/QĐ-ĐHQB ngày 03/5/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Trường ĐHQB.

Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Văn bản trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

(Đính kèm công văn hướng dẫn)

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình