Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 3/2018

3/5/2018 10:04:19 AM

Thực hiện Công văn số 373/HĐPH ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 3/2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL đến viên chức, người lao động, người học trong tháng 03/2018 như sau:

1. Tổ chức hội nghị (hoặc lồng ghép với cuộc họp đơn vị định kỳ hàng tháng) thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 06 luật và các Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua như: Luật Lâm nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật Quy hoạch; Nghị quyết 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Nghị quyết 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết 50/2017/QH14 ngày 14/11/2017 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018, Nghị quyết 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...

- Tuyên truyền về Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng mới ban hành phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Văn bản trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Những tệp tin đính kèm:

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình