Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 01 và 02/2018

1/30/2018 10:29:10 AM

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học thuộc đơn vị quản lý trong tháng 01 và 02/2018

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành.

- Phổ biến nội dung cơ bản Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018); Kế hoạch số 2023/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vị Tỉnh uỷ Quảng Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học theo Kế hoạch số 108/KH-ĐHQB ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng ban hành phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm: 

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHQB ngày 08/01/2018;

+ Quy định về đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHQB ngày 10/01/2018.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Văn bản trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Những tệp tin đính kèm:

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình