Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 12/2017

12/29/2017 8:44:31 AM

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học thuộc đơn vị quản lý trong tháng 12/2017

Nội dung cụ thể:

Tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học theo Kế hoạch số 2230/KH-ĐHQB ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB về triển khai Chương trình hành động thực hiện giai đoạn III Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (2016-2020);

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng ban hành phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm: 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHQB ban hành kèm theo Quyết định số 1969/QĐ-ĐHQB ngày 26/10/2017 của Hiệu trường Trường ĐHQB, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017;

+ Nội quy sân tennis, Nội quy sân bóng rổ, Nội quy sân bóng đá, Nội quy sân tập thể dục dụng cụ ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-ĐHQB ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB;

+ Nội quy Nhà đa năng, Nội quy Phòng học liệu bộ môn Giáo dục quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-ĐHQB ngày 17/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB. 

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình