Giới thiệu

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH NHIỆM KỲ 2015-2018

10/11/2017 11:04:29 AM

Căn cứ kết quả hiệp thương tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TrườngĐại học Quảng Bình khoá IV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IX; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình. Hội Sinh viên Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quảng Bình thốngnhất phân công công tác đối với Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên khoá IV, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC:

1. Đồng chí Chủ tịch Hội phụ trách chung các mặt công tác của Hội.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày của Hội; phụ trách những mặt công tác được đồng chí Chủ tịch ủy quyền.

3. Đồng chí Phó Chủ tịch phụtrách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên theo liên liên chi hội và phụ trách xây dựng, theo dõi quá trình triển khai, thực hiện các chương trình,đề án nhiệm kỳ; thực hiện các nội dung theo phân công hoặc ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Hội. 

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thưký theo dõi, đôn đốc công tác Hội và phong trào sinh viên theo liên chi hội mình công tác dưới sự chỉ đạo, điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách cụm;tham gia chuẩn bị, thực hiện một số nội dung công tác của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, đôn đốc hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên tại đơn vị mình công tác; tham gia chuẩn bị, thực hiện một số nội dung công tác của Ban Chấp hành. Chịu sự phân công, điều hành của đồng chí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên phụtrách cụm trong theo dõi, nắm bắt tình hình công tác Hội và phong trào sinhviên của các liên chi hội. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đồng chí Trương Quang Hùng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TrườngĐại học Quảng Bình khóa IV.

- Chịu tráchnhiệm trước Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên về tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Hội.

- Trực tiếp phụtrách công tác giáo dục, phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chịu trách nhiệm về các nội dung trình Ban Thư ký, Ban Chấp hành; chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiệncác chủ trương, kế hoạch của Hội Sinh viên.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình khóa IV.

- Điều hành công việc hàng ngày của Hội Sinh viên.

- Thay mặt Chủtịch Hội Sinh viên thực hiện các công việc được ủy quyền.

- Phối hợp hoạt động giữa với đồng chí Chủ tịch, Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

- Phụ trách công tác xây dựng Hội Sinh viên.

3. Đồng chí Phạm Thị Mỹ - Ủy viên Ban Thư ký

- Chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động Văn phòng, hồ sơ, sổ sách Hội vụ, tổng hợp số liệu, công tác thi đua khen thưởng của HộI Sinh viên.

4. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thư ký, Liên Chi hội trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa Kỹ thuật – Công nghệ.

- Phụ trách công tác truyền thông của Hội Sinh viên

5. Đồng chí Phạm Thị Kim Quý - Ủy viên Ban Thư ký, Liên Chi hội trưởng Khoa Ngoại ngữ

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ.

- Phụ trách Câu lạc bộ Tiếng Anh

- Phụ trách Ban nữ công, hậu cần. Hỗ trợ các hoạt động Văn phòng, hồ sơ.

6. Đồng chí Đinh Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non.

- Phụ trách công tác cơ sở vật chất trong các hoạt động của Hội Sinh viên.

7. Đồng chí Mai Hoàng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Khoa Kinh tế - Du lịch.

- Phụtrách Câu lạc bộ Tình nguyện quốc tế.

- Trưởng nhóm hậu cần các hoạt động Hội.

- Phụtrách công tác cơ sở vật chất trong các hoạt động của Hội Sinh viên.

8. Đồng chí Hoàng Phương Hảo - Ủy viên Ban Chấp hành

            - Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Khoa Âm nhạc – Mỹ thuật và Giáo dục thể chất quốc phòng.

- Phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Phụ trách hoạt động đối ngoại của Hội Sinh viên.

9. Đồng chí Đinh Nhật Huy - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách hoạt động thể dục thể thao.

- Phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật

10. Đồng chí Trần Thị Kiều - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ.

11. Đồng chí Phạm Đức Lương - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hộivà phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa học xã hội.

- Phụ trách công tác cơ sở vật chất trong các hoạt động của Hội Sinh viên.

12. Đồng chí Trần Thị Lương - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theodõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa Khoa học tựnhiên.

13. Đồng chí Trần Thị Hương Ly - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa - Nông - Lâm– Ngư.

14. Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa Khoahọc tự nhiên.

15. Đồng chí Trần Kim Đức Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa Lý luận chính trị.

- Phụ trách Câu lạc bộ Võ thuật Sinh viên

- Hỗ trợ trong công tác cơ sở vật chất các hoạt động của Hội Sinh viên

16. Nguyễn Hữu Duy Viễn - Ủy viên Ban Chấp hành

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa học xã hội.

- Phụ trách Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học

17. Lê Khánh Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành

 

- Phụ trách theo dõi công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên Chi hội Khoa - Nông Lâm –Ngư.

Trên đây là Quy chếhoạt động của BCH Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2018. Quy chếnày có hiệu lực kể từ ngày ký.Trong quá trình thực hiện nếu thấy điểm nào cònthiếu, hoặc không phù hợp thì BCH sẽ bàn bạc và ra quyết định sửa đổi.

Hội Sinh viên

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình