Giới thiệu

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHÓA IV – NHIỆM KỲ 2015-2018

10/11/2017 10:00:40 AM

TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯ KÝ; TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,ỦYVIÊN BAN THƯ KÝ, CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH;CHẾĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHÓA IV – NHIỆM KỲ 2015-2018

 ChươngI

TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯ KÝ

Điều 1: Ban Chấphành Hội Sinh viên trường

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trườngĐại học Quảng Bình là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Sinh viên trường Đại họcQuảng Bình giữa hai kỳ Đại hội đại biểu. Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đạihọc Quảng Bình có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tổ chức thựchiện các Nghị quyết, chương trình công tác của Trung ương Hội Sinh viên ViệtNam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình lần thứIV.

2. Hướng dẫn,theo dõi, kiểm tra Liên Chi hội, Chi hội trong việc thực hiện nghị quyết,chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

3. Quyết địnhQuy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Sinhviên trường Đại học Quảng Bình.

4. Xây dựng, quyếtđịnh và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Hội và phong trào sinhviên hàng năm.

5. Xem xét cácbáo cáo định kỳ và các chuyên đề về công tác Hội và phong trào sinh viên, hoạtđộng của Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội.

6. Quyết địnhviệc cho rút tên và hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BanThư ký và Ủy viên Ban Kiểm tra.

7. Quyết địnhcác hình thức khen thưởng, kỷ luật và xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo,kỷ luật Ủy viên Ban chấp hành, các cấp bộ Hội khi vi phạm Điều lệ Hội.

8.  Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị Đại biểu;chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấphành Hội Sinh viên khóa V.

Điều 2: Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

Ban Thư kýthay mặt Ban chấp hành lãnh đạo các đơn vị Hội cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hộivà các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội cấp trên, triển khai công việc giữa haikỳ Đại hội, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo, tổchức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chươngtrình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thư ký; trình Ban Chấp hành xem xét quyếtđịnh các chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên; ban hành các văn bảnnhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường,Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban chấp hành Hội cấp trên.

2. Giúp Ban Chấphành nắm vững tình hình và nhu cầu, nguyện vọng sinh viên trong đơn vị để phảnánh với nhà trường và Hội cấp trên.

3. Xét và đềxuất với Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp những đề nghị của Liên Chi hội vềcông tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật hội viên, sinh viên

4. Kiến nghị,đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu, phối hợp với Khoa, Phòng và các tổ chứcđoàn thể trong trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác Hội vàphong trào sinh viên.

5. Chuẩn bị nộidung các kỳ họp của Ban Chấp hành.

6. Hướng dẫnthực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; quyết định Quy chế làm việc của Bankiểm tra; Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Sinh viên trường khóa IV.

7. Quyết địnhcông nhận, giải thể các đơn vị Hội cơ sở theo Hướng dẫn của điều lệ Hội Sinhviên Việt Nam.

8. Quyết địnhcông nhận, cho rút tên và hiệp thương giới thiệu bổ sung ủy viên Ban chấp hành,Ban Thư ký, Ban Kiểm tra.

9. Phân công nhiệmvụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban chấp hành.

10. Chỉ đạochuẩn bị dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đề án đại biểu tham dựĐại hội đại biểu Hội sinh viên khóa V trình Ban Chấp hành.

11. Quản lýtài chính của Hội.

Điều 3: Thường trực Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình khóa IV

Thường trực HộiSinh viên trường Đại học Quảng Bình khóa VIII bao gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịchHội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình khóa VIII có trách nhiệm và quyền hạnnhư sau:

1. Chỉ đạo, hướngdẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấphành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường; trình Ban Thư ký xem xét quyết định cácchủ trương công tác Công tác Hội và phong trào sinh viên; ban hành các văn bảnnhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường vàHội cấp trên.

2.  Tổ chức công tác thông tin trong hệ thống phụcvụ việc chỉ đạo công tác Công tác Hội và phong trào sinh viên. Tổ chức công tácnghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác Hội; công tác quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng sử dụng cán bộ chuyên trách, cán bộ chủ chốt, gắn với công tác quảnlý cán bộ.

3. Điều hànhhoạt động bộ máy cơ quan Hội Sinh viên trường nhằm tham mưu, giúp việc cho BanChấp hành, Ban Thư ký.

4. Quyết địnhcông nhận, cho rút tên và bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ủy Ban Kiểmtra. Phối hợp với cấp ủy Đảng trong trường về công tác nhân sự đối với các chứcdanh Liên chi hội trưởng; Chủ nhiệm CLB, Đội, Nhóm các đơn vị trực truộc.

5. Giới thiệunhân sự đại diện cho Hội Sinh viên trường tham gia các đoàn thể khác; phát biểutiếng nói chính thức của sinh viên trường Đại học Quảng Bình về các vấn đềtrong trường, tỉnh thành và trong nước.

6. Quyết địnhtriệu tập và chuẩn bị Hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học QuảngBình khóa IV.

ChươngII

TRÁCHNHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,

ỦYVIÊN BAN THƯ KÝ, CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH

 

Điều 4: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

1. Chấp hànhNghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường, các Nghị quyết, quyết địnhvà chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thư ký; có trách nhiệm quán triệtvà tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác của các đơn vị Hộicơ sở.

2. Thảo luậnvà biểu quyết những quyết định của Ban chấp hành; Tham gia hoạt động trong cáctiểu ban công tác do Ban Thư ký thành lập; Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấphành; tham gia các hoạt động của Hội.

3. Đề xuất vớiBan Thư ký, Ban Chấp hành về các chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vựcphân công phụ trách. Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hìnhcông tác Hội và phong trào sinh viên, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội.

4. Có quyềnxin rút tên khỏi Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo của Hội

6. Có quyền chấtvấn và được trả lời về hoạt động của Ban Thư ký, Ban chấp hành, Ban Kiểm tra,các ủy viên Ban Chấp hành khác; đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn các vấnđề liên quan đến trách nhiệm của Ủy viên Ban chấp hành.

7. Chấp nhận sựphân công của Ban Chấp hành, Ban Thư ký; có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyếtcông việc được giao; được thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thư ký trong trường hợpđược ủy nhiệm.

8. Hoàn thànhtốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, gương mẫu thực hiện Điều lệ, cácNghị quyết của Hội, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng ủy -Ban Giám hiệu nhà trường.

9. Tích cực họctập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; giữ liên hệ mật thiết, sâu sát vớicác đơn vị Hội cơ sở và hội viên, sinh viên.

Điều 5: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường

1. Tham giaxây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thư ký; chủ trì chuẩn bịcác chương trình và nội dung công tác được phân công phụ trách; tổ chức và kiểmtra việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Thư ký, Ban Chấp hành.

2. Nghiên cứu,đề xuất giải quyết hoặc giải quyết những công việc trong phạm vi, lĩnh vực đượcphân công phụ trách trên cơ sở phân công của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.

3. Các ủy viênBan Thư ký chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường và Đảngủy trường về hoạt động của Hội sinh viên trường; có trách nhiệm nghiên cứu, tổngkết, thực tiễn cơ sở giúp Ban Chấp hành xây dựng các chủ trương, chương trìnhcông tác của Hội.

Điều 6: Chủ tịch Hội Sinh viên trường

1. Là người đạidiện cao nhất của Hội Sinh viên trường; chủ trì điều hành công việc và kết luậncác phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.

2. Chịu tráchnhiệm trước Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, Banchấp hành Hội cấp trên; Ban chấp hành, Ban Thư ký Hội về việc tổ chức thực hiệncác chủ trương, chính sách, chỉ đạo của nhà trường; Nghị quyết Đại hội, cácchương trình hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thư ký.

3. Đại diệncao nhất cho Hội Sinh viên trường trong quan hệ với Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường,Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội cấp trên và các tổ chức xã hộikhác. Trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu, thiết kế các hoạt động Hội và phongtrào sinh viên; công tác thi đua, khen thưởng của Hội.

4. Phụ tráchchung các mặt công tác của Hội; trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác quan trọng;đề xuất những vấn đề về chủ trương, chương trình công tác lớn; cùng Ban Chấphành, Ban Thư ký bàn bạc quyết định và thống nhất thực hiện.

5. Thay mặtBan Chấp hành, Ban thư ký ký các Quyết định và văn bản quan trọng của Hội Sinhviên trường.

6. Quyết địnhnhững vấn đề cấp thiết thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Hội; cùng sựgiúp việc trực tiếp của các Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội giữ mối quan hệ chặt chẽvới Ban Thường vụ Đoàn trường, Đảng ủy nhà trường nhằm giải quyết các vấn đềliên quan đến công tác tổ chức, công tác xây dựng Hội, thực hiện chế độ chínhsách đối với cán bộ Hội và hội viên.

Điều 7: Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường

1. Đồng chíPhó Chủ tịch Hội có trách nhiệm tham gia các quyết định chung của Ban Thư ký.

2. Chủ trì chuẩnbị các chương trình, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện cácquyết định của Ban Chấp hành, Ban Thư ký về lĩnh vực công tác được phân công.

3. Thay mặtBan Thư ký giải quyết công việc trong phạm vi được phân công phụ trách trên cơsở các quyết định đã được tập thể Ban Thư ký thông qua; ký các văn bản trao đổicông tác thuộc phạm vi, nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách hoặc được Chủtịch Hội ủy nhiệm.

 

4. Thườngxuyên báo cáo kết quả công tác với Chủ tịch Hội, trao đổi và giữ mối liên hệ vớicác Ủy viên Ban Thư ký, Ủy viên Ban Chấp hành.

ChươngIII

CHẾĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

Điều 8: Nguyên tắc làm việc

Ban Chấp hành,Ban Thư ký làm việc theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ; tập thể lãnh đạo, cánhân phụ trách; dưới sự định hướng chính trị của Đảng ủy và vai trò nòng cốt củaĐoàn trường.

Điều 9: Chế độ làm việc

1. Ban Chấphành làm việc theo chương trình toàn khóa hoặc họp bất thường khi có công việcquan trọng. Ban chấp hành họp thường kỳ 3 tháng 1 lần và họp với các đơn vị trựcthuộc hàng quý, họp bất thường khi cần thiết.

2. Ban Thư kýhọp thường kỳ 1 lần trên tháng và họp bất thường khi cần thiết.

3. Họp ban Chấphành mở rộng, thành phần gồm Ban Chấp hành, các Liên chi hội trưởng, phó một lầntrên quý và họp bất thường khi cần thiết.

Điều 10: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Ban Chấphành giao cho Ban Thư ký xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết của Đại hội.

2. Các Ủy viênBan Chấp hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ở các lĩnhvực được phân công.

3. Các Ủy viênBan Thư ký có trách nhiệm sơ, tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, kịpthời đề nghị bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp và đề xuất khen thưởng những tậpthể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

4. Ban Kiểmtra hoạt động định kỳ hàng quý và khi cần thiết báo cáo với Ban Chấp hành, BanThư ký về tình tình công tác kiểm tra của Hội và việc xử lý các vi phạm trongviệc chấp hành Nghị quyết và Điều lệ Hội.

5. Văn phòng HộiSinh viên trường là cơ quan giúp Ban Chấp hành và Ban Thư ký, căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quảcác quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thư ký.

 

Điều 11: Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các Liênchi hội; CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường có trách nhiệm tổng hợpvà báo cáo kết quả công tác (bằng văn bản) của đơn vị mình trong tháng vào ngày25 hàng tháng.

2. Thường trựcHội Sinh viên trường hàng quý tổng hợp và báo cáo kết quả lãnh, chỉ đạo (bằngvăn bản) với Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường và Hội cấp trên vàongày 28 tháng cuối cùng của quý.

3. Sáu tháng mộtlần, Ban Thư ký Hội Sinh viên tiến hành kiểm điểm tập thể việc lãnh, chỉ đạo thựchiện Nghị quyết của Đại hội .

4. Văn phòng HộiSinh viên trường hàng tháng tổng hợp và báo cáo kết quả công tác Hội và phongtrào sinh viên (bằng văn bản) với thường trực Đảng ủy vào ngày 30 hàng tháng.

ChươngIV

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm thực hiệnnghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường  khóa IV.

Điều 13: Ban Kiểm tra Hội Sinh viên giúp Ban Chấp hành theo dõi, hướngdẫn việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành.

Điều 14: Việc thay đổi hoặc bổ sung, sửa đổi Quy chế do Ban Chấphành Hội Sinh viên trường quyết định.

 

Hội Sinh viên

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình