Bản tin

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018

8/7/2017 3:00:10 PM

Thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình, phòng QLKH-HTQT đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ của đơn vị trong năm học 2017-2018. Nội dung kế hoạch bao gồm:

Thông báo xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2017-2018

- Đề tài khoa học - công nghệ các cấp

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

- Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

- Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ

- Dự kiến kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm

- Các hoạt động KH&CN khác

Hồ sơ của đơn vị nộp cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 28/8/2017 gồm: Danh mục, đề xuất của đơn vị, phiếu đề xuất của cá nhân (mẫu có tại website của Trường) và gửi bản mềm theo địa chỉ email: phanxuantoan@gmail.com hoặc toanpx@qbu.edu.vn.

Kính đề nghị các đơn vị hoàn thành bản kế hoạch hoạt động KH&CN đúng hạn.

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình