Bản tin

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018

10/13/2017 4:49:31 PM

Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình;

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

Để đảm bảo tiến độ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KHCN (SKKN), phòng QLKH&HTQT đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ giảng viên nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo đúng quy định. Hồ sơ bao gồm:

1.  Thuyết minh đề tài: 7 bản/đề tài (SKKN).

2.  Tiềm lực KHCN của tổ chức, cá nhân thực hiện (7 bản).

3.  Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện (nếu có).

(Mẫu Thuyết minh đề tài (SKKN) và tiềm lực KHCN của tổ chức, cá nhân có tại đây)

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi về phòng QLKH&HTQT trước ngày 13 tháng 10 năm 2017. Bản file gửi theo địa chỉ: toanpx@qbu.edu.vn. Sau thời hạn trên, hồ sơ đăng ký không được chấp nhận.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phan Xuân Toản – Phòng QLKH&HTQT – ĐT: 3819333 hoặc 0935979966

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình