Văn bản cấp

Về việc góp ý Dự thảo Quy định về tham dự hội nghị, hội thảo Khoa học

1/18/2012 1:16:28 PM

   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

     

   Số:             /ĐHQB-QLKH&HTQT          Quảng Bình,  ngày 17  tháng 01  năm 2012                     

              V/v góp ý Dự thảo

Quy định về tham dự hội nghị, hội thảo KH 

Kính gửi: Các đơn vị 

Ngày 14 tháng 01 năm 2011, Nhà trường đã ban hành Quy định tạm thời số 48/QĐ-ĐHQB- KH&ĐN về việc tham dự hội nghị, hội thảo khoa học.

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhằm đảm bảo thiết thực và tăng cường hơn nữa hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, nay Nhà trường quy định lại việc tham dự hội nghị, hội thảo khoa học đối với cán bộ, giảng viên.

Xin giới thiệu nội dung Dự thảo Quy định về tham dự hội nghị, hội thảo khoa học để cán bộ, giảng viên và các đơn vị trong trường tham gia ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi qua hộp thư điện tử: lththu@qbu.edu.vn trước ngày 20/01/2012.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

   Lê Thị Hoài Thu

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình