Phổ biến GD pháp luật

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong cơ sở giáo dục đại học (mới)

2/15/2017 11:14:45 AM

Ngày 13/01/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường TCSP. CĐSP và cơ sở GDĐH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế QĐ số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007

CHƯƠNG TRÌNH

Giáo dụcquốc phòng và an ninh trong trường

trung cấp sư phạm, cao đẳngsư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

(Ban hành kèm theo Thôngtư số 03 /2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

 


I. MỤC TIÊU

1. Giáodục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp sưphạm, cao đẳng sư phạm và trường đại học,học viện, đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học) là môn học chính khóa.

2. Họcsinh có những hiểu biết ban đầu về  nềnquốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm củadân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiếnthức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thựchiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

3. Sinh viên có kiến thức cơ bản vềquan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và anninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốcphòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trangnhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thựchiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

II. YÊU CẦU

1. Họcsinh trung cấp sư phạm sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và anninh hiểu được những nội dung chính về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình”, bạo loạn lậtđổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về bảovệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trongnhà trường; thành thạo đội ngũ tiểu đội; biết đội ngũ trung đội; các kỹ năngquân sự và kiến thức chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị củaquân đội và công an trên cơ sở đó thực hiệntốt nhiệm vụ học tập và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi có yêucầu.

2. Sinh viên sau khi họcxong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có hiểubiết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhànước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xãhội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tìnhhình mới. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấptrung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.

 

III. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐCPHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM

Căn cứ mục tiêu đào tạo và tính chất đặc thùcủa môn học, chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cáctrườngtrung cấp sư phạmgồm 4 học phần với tổng thời lượng 120 tiết.

1. Học phần I: Bổ sung kiến thức giáo dục quốcphòng và an ninh trung học phổ thông(áp dụng đối với học sinh có đầu vào tốtnghiệp trung học cơ sở)

STT

Tên bài

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Đội ngũ từng người không có súng

6

1

5

2

Giáo dục quốc phòng và an ninh Việt Nam

2

2

 

3

Giới thiệu một số Luật về quốc phòng và an ninh

2

2

 

4

Kiến thức cơ bản về Phòng không nhân dân

2

2

 

5

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

4

2

2

6

Kỹ thuật tháo lắp súng tiểu liên AK

5

1

4

7

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

4

1

3

8

Lợi dụng địa hình địa vật

2

 

2

9

Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

6

 

6

10

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

4

 

4

11

Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh

2

 

2

12

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

2

2

 

13

Giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

4

4

 

 

Cộng

45

17

28

2. Học phầnII: Kiến thức quốc phòng và an ninh

TSTT

Tên bài

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4

4

 

2

Vũ khí công nghệ cao và cách phòng chống

4

4

 

3

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

4

4

 

4

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

2

2

 

5

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay

4

4

 

6

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về trật tự  xã hội

4

4

 

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4

4

 

8

Chính sách tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta

2

2

 

9

Một số vấn đề về an ninh phi truyền thống

2

2

 

 

Cộng

30

30

 

3. Học phần III: Kỹ năng quân sự

STT

Tên bài

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Đội ngũ đơn vị (đội hình tiểu đội và giới thiệu đội hình trung đội)

6

1

5

2

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

14

1

13

3

Tiểu đội bộ binh trong chiến đấu tiến công

6

 

6

4

Tiểu đội bộ binh trong chiến đấu phòng ngự

4

 

4

 

Cộng

30

2

28

4. Học phầnIV: Chuyên ngànhKhoa học xã hội nhân văn

STT

Tên bài

Thời gian

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Giới thiệu nội dung cơ bản về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

4

4

 

 

 

2

Giới thiệu chung về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

2

2

 

3

Giới thiệu chung về công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

2

 

4

Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, viết thu hoạch

7

1

6

 

Cộng

15

9

6

IV. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINHTRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Cơ sở giáo dục đạihọc bao gồm: Đại học vùng, đại học quốc gia, trường đại học, học viện.Căn cứ mục tiêu đào tạo và tính chất đặc thù của môn học,chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường caođẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại họcgồm 4 học phần với tổng thời lượng165 tiết.

1. Học phần I:Đường lối quốc phòng và an ninh của ĐảngCộng sản Việt Nam

 

 

STT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

2

2

 

2

Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

6

6

 

3

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4

4

 

4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4

4

 

5

Xây dựng lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam

4

4

 

6

Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại

4

4

 

7

Những vẫn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

6

6

 

 

Cộng

30

30

 

2. Học phần II:Công tác quốc phòng và an ninh

TSTT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4

4

 

2

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

6

6

 

3

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

4

4

 

4

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địchlợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

4

4

 

5

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

4

4

 

6

Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

2

2

 

7

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2

2

 

8

An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4

4

 

 

Cộng

30

30

 

        

3. Học phần III: Quân sự chung, chiến thuật, kỹthuật bắn súng ngắn và sử dụng lựu đạn

STT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng

số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Đội ngũ đơn vị (trung đội)

6

 

6

2

Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

8

4

4

3

Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao

8

6

2

4

Ba môn quân sự phối hợp

6

2

4

5

Trung đội bộ binh tiến công

14

2

12

6

Trung đội bộ binh phòng ngự

12

2

10

7

 Kỹ thuật bắn súng ngắn

21

2

19

8

Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt nam

10

2

8

 

Cộng

85

20

65

4.Học phần IV: Hiểu biết chung về quân, binh chủng

STT

Nội dung

Thời gian(tiết)

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng (theo 4 nhóm ngành)

6

6

 

2

Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng (theo 4 nhóm ngành)

4

4

 

3

Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị,bảo tàng…

8

 

8

4

Thu hoạch

2

 

2

 

Cộng

20

10

10

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm

a) Học sinh trung cấp sư phạm có đầu vào tốtnghiệp trung học cơ sở học 4 học phần: I, II, III, IV; học sinh trung cấpsư phạm có đầu vào tốt nghiệp trung học phổng thông học 3 học phần: II, III vàIV;

b)Tài liệu giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, học sinh do Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành. Giáo viên quốc phòng và an ninh được tập huấn về nội dung chươngtrình, thiết kế bài giảng, phương pháp giảng dạy;

c)Thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tưsố 33/2009/TT-BGD ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng -an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) doBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6,III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - anninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổthông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hànhkèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGD ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Khi giảngdạy thực hành các kỹ năng quân sự, với các trường chưa có điều kiện tổ chức họcthực hành, phải liên kết với các đơn vị quân đội hoặc công an. Trong khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh các trườngtổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng lịch sử; các đơn vị quân đội hoặc côngan theo điều kiện cụ thể;

e)Đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trườngtrung cấp sư phạm được thực hiện theoThông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và Bộtrưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tậpmôn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơsở giáo dục đại học.

2. Đối với Chươngtrình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sởgiáo dục đại học

a) Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng sư phạmvà cơ sở giáo dục đại học dùng cho sinh viên không chuyên ngành giáo dục quốcphòng và an ninh trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học hệchính quy và không chính quy; các cơ sở giáo dục đại học liên kết đào tạo vớinước ngoài;

b) Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù thời gian thực hiệnchương trình được quy đổi từ hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉsang hình thức đào tạo theo học chế niên chế căn cứ Quyết định số43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệchính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theohệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tổng thời lượng của 4học phần trong chương trình là 165 tiết, không bao gồm thời gian ôn thi,kiểm tra;

c) Học phần IV ngoài chương trình quân sự chung quy địnhsinh viên thuộc các nhóm ngành đào tạo trong cáccơ sở giáo dục đại học như sau:

- Sinh viên thuộc nhóm ngành xã hội nhân văn họcnội dungcông tác đảng,công tác chính trị của quân đội và công an;

- Sinh viên thuộc nhóm ngànhkhoa học kỹ thuật học nội dung về quân,binh chủng tương ứng;

- Sinh viên thuộc nhóm ngành kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, y,dượchọcnộidunghậu cần quân đội và công an;

- Sinh viên thuộc nhóm ngành thể chất học nội dung binh chủng hợpthành, trinh sát, đặc nhiệm quân đội và công an.

Căn cứ vào các ngành đào tạo, hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở đào tạothống nhất với các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các đơn vị liên kếtphân nhóm ngành học phù hợp với các nội dung học phần IV.

d) Đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninhtrong các trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theoThông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiquy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốcphòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

 

                                                                                               

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

                           Bùi Văn Ga

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình