Thông báo

Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013

3/26/2013 8:14:33 AM

- Căn cứ Thông tư số 25/2013/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. - Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013. Trường Đại học Quảng Bình thông báo việc thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh như sau:

          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:           /TB-ĐHQB                                             Quảng Bình, ngày     tháng 3 năm 2013 

THÔNG BÁO

Về việc thunhận hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh

đại học, cao đẳngnăm 2013

       - Căn cứ Thông tư số 25/2013/TTLT/BTC-BGD&ĐTngày 08/3/2013 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chếđộ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp.

         - Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐTngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đạihọc, cao đẳng hệ chính quy năm 2013.

    Trường Đại học Quảng Bình thông báo việc thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh như sau:

I.Lệ phí tuyển sinh

1. Đối với tuyển sinh hệ chínhquy và hệ liên thông theo hình thức chính quy

+Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào trường nộp: 30.000 (Ba mươi nghìn)đồng/hồ sơ.

         Phí xét tuyển nộp cùng với hồ sơ đăngký xét tuyển.

+Lệ phí đăng ký dự thi và dự thi vàotrường:

          - Đăng ký dự thi: 60.000 (sáu mươi nghìn)đồng/hồ sơ.

          - Dự thi:

         + Dự thi văn hoá: 45.000 (bốn lămnghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

       + Dựthi năng khiếu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

       Lưuý: Phí đăng ký dự thi nộp cùng với phí dự thi (lệ phí tuyển sinh), thu bằngĐồng Việt Nam.

         2. Đối với hệ liên thông theo hình thức VLVH

         Phí đăng ký dự thi nộp cùng với phí dựthi (lệ phí tuyển sinh), thu bằng Đồng Việt Nam cụ thể:

+Các ngành dự thi văn hoá: 105.000 đồng/hồ sơ

         + Các ngành dự thi năng khiếu: 360.000đ/hồsơ

II. Thời gian, địa điểm

         1. Thời gian thu hồ sơ:

         -Hệ chính quy: Từ ngày 12/4/2013 đến17h00’ ngày 19/4/2013 (trong giờ hành chính).

         -  Hệ VLVH: Đã có thông báo riêng.

2. Địa điểm:  Phòng Đào tạo, Trường ĐH QuảngBình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

III. Trách nhiệm các đơn vị

1.  Phòng Đào tạo: Tổchức thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh.

2.Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cung cấp các loại chứng từ, biên lai thu phí theo Quy định.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS.Hoàng Dương Hùng

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình