Văn bản cấp

Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút và đào tạo nhân tài năm 2012

3/30/2012 3:31:01 PM

Căn cứ Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 và Hướng dẫn số 173/HD-SNV ngày 27/02/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Đại học Quảng Bình thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong Trường được biết và thực hiện.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình