Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 10

2/27/2017 2:29:36 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 10

1

Nguyễn Văn Đoài

Trường Đại học Quảng Bình

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO QUÁ TRÌNH PHỐI HỢP ĐỘNG CƠ XE ÔTÔ HYBRID

Tóm tắt. Ôtô hybrid hay còn gọi là ôtô lai điện sử dụng động cơ điện phối hợp với động cơ xăng ngoài mục tiêu cải thiện một số tính năng của ôtô như khả năng tăng tốc, khả năng leo dốc,... còn giúp cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu một cách đáng kể. Để giảm tiêu hao nhiên liệu có thể cải tiến một số yếu tố chính trong xe hybrid như: Tăng khả năng lưu trữ và phục hồi động năng và thế năng; cải thiện vị trí điểm làm việc tối ưu; giảm tổn thất xuống mức nhỏ nhất bằng cách tắt - mở động cơ nhiên liệu khi cần thiết… Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về cải thiện điểm làm việc của động cơ xăng.

Từ khóa: Hybrid, mô men, công suất, đặc tính cơ, đường tối ưu nhiên liệu, góc mở ga

2

Phan Thị Mỹ Hạnh

Trường Đại học Quảng Bình

 

THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) TRONG AO LÓT BẠT TẠI XÃ NHÂN TRẠCH – HUYỆN BỐ TRẠCH – TỈNH QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Thử nghiệm nuôi thâm canh cá rô đầu vuông trong ao lót bạt được thực hiện nhằm tạo thêm việc làm giúp các nông hộ cải thiện thu nhập. Mô hình được triển khai tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2015. Cá rô đầu vuông được cho ăn bằng thức ăn viên 25 - 35% CP, tỷ lệ cho ăn 5 - 7% trọng lượng thân. Trong quá trình nuôi, các yếu tố môi trường nước ao biến động trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá. Sau 4 tháng nuôi, cá đạt khối lượng 146 - 157 g/con. Tốc độ tăng trưởng theo ngày của cá đạt 1,2 g/ngày, tỷ lệ sống đạt 81%, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) dao động từ 1,4 đến 1,6. Năng suất cá nuôi trung bình là 30562,3 kg/ha. Tỷ suất lợi nhuận đạt 0,48. Nhìn chung, mô hình này phù hợp với các hộ nghèo ở vùng nông thôn.

Từ khóa: Anabas testudineus, cá rô đầu vuông, sinh trưởng, tỷ lệ sống.

3

Phan Thanh Quyết

Trường Đại học Quảng Bình

Hoàng Thị Kiều Thanh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Việc tính toán khả năng hấp thụ Carbon của các trạng thái rừng hiện nay rất có ý nghĩa về định giá chi trả dịch vụ môi trường rừng và có ý nghĩa trong việc chi trả dịch vụ hấp thụ Carbon của rừng mà các nước phát triển đang triển khai. Kết quả nghiên cứu của bài báo đã xác định được sinh khối tươi, sinh khối khô và hàm lượng Carbon tích lũy của các trạng thái rừng tự nhiên ở huyện Bố Trạch; 1). Sinh khối tươi: Rừng giàu: 354.122 kg/ha, rừng trung bình 222.122 kg/ha, rừng nghèo 142.955 kg/ha, rừng chưa có trữ lượng 6.394 kg/ha; 2). Sinh khối khô: Rừng giàu: 259.379 kg/ha, rừng trung bình 160.778 kg/ha, rừng nghèo 102.564 kg/ha, rừng chưa có trữ lượng 4.171 kg/ha; 3). Lượng Carbon tích lũy: Rừng giàu: 109.581 kg/ha, rừng trung bình 68.507 kg/ha, rừng nghèo 43.871 kg/ha, rừng chưa có trữ lượng 1.814 kg/ha.

          Từ khóa: Sinh khối; lượng giá hấp thụ; trạng thái; cố định; biến đổi khí hậu

4

Nguyễn Mậu Thành

Trường Đại học Quảng Bình

 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ KẼM TRONG

TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI Ở KHU VỰC XÃ TRUNG TRẠCH HUYỆN BỐ TRẠCH

TỈNH QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng sắt và kẽm trong tôm thẻ chân trắng nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch - Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 2,38%, độ thu hồi 95,7 ÷ 103,8%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng trung bình sắt và kẽm trong tôm thẻ chân trắng tương đối cao (7,44 ÷ 35,80 mg/kg tươi và 7,63 ÷ 20,05 mg/kg tươi) và mức độ an toàn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT 2007.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, sắt, kẽm, phương pháp AAS

5

Đinh Thị Thanh Trà

Trường Đại học Quảng Bình

Xiao Hua, Luo Feng, Igarashi Yasuo, Xu Changzheng

Trung tâm nghiên cứu Năng lượng sinh học và Phục hồi sinh học (RCBB),

Học viện Tài nguyên Môi trường, Đại học Tây Nam, Trung Quốc

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ VÀ PHÂN BỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY LÚA MIẾN NGỌT

 

          Tóm tắt. Những năm gần đây, việc sử dụng thực vật xử lý ô nhiễm (phytoremediation) đã được nghiên cứu và sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Trong nghiên cứu này, hai giống lúa miến ngọt Keller (KE) và E-Tian (ET) được xử lý kim loại nặng Cadmium nồng độ 100 ppm để thử nghiệm khả năng xử lí ô nhiễm kim loại nặng trong đất. Chúng tôi đã tiến hành xác định, so sánh khả năng hấp thu và tích lũy kim loại nặng Cadmium (Cd) trong các bộ phận của cây lúa miến ngọt. Kết quả thí nghiệm cho thấy, hàm lượng Cd tích lũy giảm dần theo trình tự: Rễ> thân> lá già> lá non> hạt. Khi so sánh sự tích lũy kim loại năng ở 2 giống, kết quả cho thấy giống KE có khả năng hấp thu và tích lũy Cd cao hơn so với ET, điều này có thể gợi ý việc sử dụng giống KE trong phục hồi đất nông nghiệp ô nhiễm kim loại nặng và kết hợp sản xuất nhiên liệu sinh học.

          Từ khóa: Lúa miến ngọt, kim loại nặng, Cadmium, Phytoremediation.

6

Lê Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Anh Thi

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING VÀO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm mục đích thúc đẩy ứng dụng e-learning vào giảng dạy vày học tập tại Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế thông qua việc xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định của cả giảng viên và sinh viên tại trường. Từ đó có thể so sánh các nhân tố này đối với hai đối tượng đó. Thông qua phương pháp phân tích nhân tvà kim đnh hsCronbach’s Alpha, các thang đo đưc xây dng. Sau đó dliu đưc tiếp tc phân tích bng phân tích nhân tkhng đnh và phương pháp mô hình cu trúc. Kết qucho thy mô hình phù hp vi dliu thtrưng, trong đó có 3 yếu tố tác động tới ý định sử dụng e-learning của sinh viên đó là: nhận thức hữu ích, tính tương tác, dễ sử dụng; có 4 yếu tố tác động tới giảng viên đó là: nhận thức hữu ích, tính tương tác, dễ sử dụng và hình tượng bản thân. Tóm lại qua mô hình cấu trúc đối với cả 2 nhóm đối tượng điểm khác biệt duy nhất là đối với giảng viên yếu tố hình tượng bản thân tác động tới ý định sử dụng e-learning.

Từ khóa: E-learning, ý định sử dụng, mô hình cấu trúc (SEM), mô hình chấp nhận (ELAM)

7

Phạm Hoàng Cẩm Hương

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, quản trị công ty được đo lường bởi các biến: sự kiêm nhiệm, tỷ lệ sở hữu cổ phần của HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban Giám đốc, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Ban kiểm soát và quy mô của HĐQT. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo lường bởi hai biến là ROA và ROE. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập từ các công ty trong nhóm chỉ số VN-30 từ năm 2010 đến năm 2014. Kết quả cho thấy sự kiêm nhiệm chức vụ của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc và tỷ lệ sở hữu của Ban Giám đốc có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho nhóm các công ty này.

Từ khóa: Quản trị công ty, hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty niêm yết, Việt Nam.

8

Lại Thị Phan Mai

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ

          Tóm tắt. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc (ĐLLV) của giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thông qua phân tích nhân tố và hồi qui dựa trên số liệu khảo sát 120 giảng viên của trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng và đều có tác động tích cực đến ĐLLV của giảng viên bao gồm điều kiện làm việc, quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, thu nhập và phúc lợi, đặc điểm và bố trí công việc, cơ hội thăng tiến và phát triển và được công nhận. Tuy nhiên nhà trường nên đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện làm việc và có những hình thức phù hợp, kịp thời để đánh giá và công nhận những đóng góp của giảng viên cho nhà trường từ đó tạo thêm động lực khuyến khích họ cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới vì sự phát triển chung của nhà trường. 

          Từ khóa: giảng viên, nhân tố, động lực làm việc, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

9

Nguyễn Thị Nga

 Trường Đại học Quảng Bình

 

HÌNH TƯỢNG BIỂN ĐẢO TRONG THƠ CA VIỆT NAM

          Tóm tắt. Biển đảo là một phần lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc mang đậm dấu ấn lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc. Trong phạm vi nhất định, bài viết muốn làm rõ biển đảo Tổ quốc được các nhà thơ thể hiện một cách sống động bằng hình tượng nghệ thuật với nhiều biểu trưng độc đáo.

          Từ khóa: Hình tượng nghệ thuật, biển đảo, cột mốc chủ quyền, hình hài dáng vóc, biểu tượng.

10

Dương Thị Ánh Tuyết

Trường Đại học Quảng Bình

THỜI GIAN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN

CỦA RAYMOND CAVER

Tóm tắt. Raymond Carver - cây bút truyện ngắn hậu hiện đại xuất sắc của Hoa Kỳ nửa sau thế kỉ XX. Được xem là chủ soái của khuynh hướng cực hạn, Raymond Carver nổi tiếng với những tác phẩm chuyên viết về những khoảnh khắc đời thường nhưng chất chứa thảm hoạ trong đời sống cá nhân, bằng phong cách dung dị, kiệm lời, kiệm cảm xúc đến bất ngờ. Bài viết tập trung phân tích kiểu thời gian cực hạn như một đặc trưng chủ yếu trong nghệ thuật xử lý thời gian của bậc thầy truyện ngắn này.

Từ khóa: Thời gian cực hạn, Raymond Carver

11

Đặng Hoàng Yến

Trường Đại học Quảng Bình

 

MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT NỔI BẬT

TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG NA-UY CỦA HARUKI MURAKAMI

Tóm tắt. Bằng cảm quan nghệ thuật của một nhà văn hiện đại, Murakami đã đưa vào “Rừng Na-uy” những kĩ thuật sáng tác tiên tiến Tây phương với sự góp mặt của thủ pháp dòng ý thức, độc thoại nội tâm, cắt dán, ghép mảnh, các yếu tố huyền ảo, những biểu tượng, ẩn dụ mang bút pháp hậu hiện đại … Chính những thủ pháp nghệ thuật này đã trở thành phương tiện đắc dụng giúp tác giả khai thác sâu đời sống nội tâm phức tạp, đầy tế vi của nhân vật.

Từ khóa: Haruki Murakami, Rừng Na-uy, hậu hiện đại.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình