Thông báo

Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, ban trực thuộc Trường ĐHQB

5/30/2014 7:30:58 AM

Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHQB

Bạn click vào đường link bên dưới để tải tài liệu:
Quy dinh chuc nang, nhiem vu

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình