Phổ biến GD pháp luật

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017

10/15/2017 3:08:52 PM

Thực hiện Công văn số 1778/HĐPH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Tổ chức hội nghị thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 12 luật và các Nghị quyết mới được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua; Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thanh niên và các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách đào tạo nghề cho thanh niên (lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng).

- Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 theo Kế hoạch số 1778/KH-ĐHQB ngày 02/10/2017 của Trường ĐHQB.

- Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gắn với lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của địa phương, các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo.

- Tuyên truyền Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cùng các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm theo Kế hoạch số 118/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh Quảng Bình cho cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên;

- Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về giao thông, chú trọng giao thông đường bộ, đường sắt; pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo; pháp luật về cải cách hành chính,...

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng ban hành để cán bộ, viên chức, giảng viên nắm vững nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.

Lưu ý: Sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng có thể tổ chức một buổi Hội nghị riêng hoặc lồng ghép trong buổi sinh hoạt đơn vị định kỳ hàng tháng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản theo hướng dẫn và phải cử thư ký ghi biên bản vào Sổ họp đơn vị, làm căn cứ cho việc thực hiện công tác PBGDPL của đơn vị.

2. Tiếp tục khai thác Chuyên mục Video PBGDPL trên kênh Youtube.vn tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcRZ6S79dWWyCfZAwIjlK1A

3. Các đơn vị thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng tại Mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Trường để phổ biến tại đơn vị.

4. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục văn bản quy chế trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình